Det har no opna seg ein prosjektstilling som marin-/fiskeribiolog hos oss på Runde Forsking. Er dette noko for deg? Sjekk ut stillingsutlysinga under:

Runde Forsking AS ved Runde Miljøsenter har som oppgåve å støtte & legge til rette for marin forsking. Vi utfører miljøundersøkingar og formidlar informasjon om forskingsresultat og miljøtilstanden i sjøen med fokus på kystnære område rundt Søre Sunnmøre og fugleøya Runde.

Marin-/fiskeribiolog

Vi har no ledig heiltids engasjementsstilling, og søkjer etter initiativrik person som ynskjer å arbeide i skjeringsfeltet marin/maritim forsking og fiskerinæring.

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåvene i stillinga vil vere å utføre oppdrag som handlar om innsamling av biologiske og sosioøkonomiske data frå fiskerinæringa. Dette er data som skal brukast i fiskeriforvaltning, og konsekvensanalysar av til dømes havvind.

Deltaking i forskingsprosjekt med kopling til marint miljø inngår også i stillinga.

Bakgrunn

Stillinga krev naturvitskapeleg høgskule-/universitetsutdanning med retning marinbiologi, fiskeribiologi, akvatisk økologi eller liknande. Du må ha god kjennskap til fiskerinæringa, fisk og andre marine organismar.

Kontaktinformasjon: Dagleg leiar Ottar Håkonsholm
tlf: 995 37 805.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=256517835