To forskarar frå universitetet på Hawaii vitja RMS denne veka. Dei arbeider ved Hawaii natural energy institute, http://www.hnei.hawaii.edu/, med fokus på havenergi og har hatt kontakt med RMS i lang tid. Professor Steve Masutani er ekspert på termisk havenergi, men arbeider også med energi frå marin biomasse, hydrogenproduksjon, metanhydrat og brenselsceller. Patrick Cross er ansvarleg for drifta på WETS testlokaliteten for bølgjekraft på austsida av Oahu øya. Dette er einaste testlokaliteten i USA med nett-tilknyting, og har dermed likskap med Runde. Der er tre tilknytingspunkt på lokaliteten, med anker på plass. Eit anlegg (Azura) har produsert straum til nettet eit års tid, og eit nytt anlegg vil snart vere på plass og levere straum til nettet. Det vart utveksla informasjon om erfaringar og planar, med semje om å samarbeide om verifisering av straumproduksjon og miljøovervaking i samband med testing: overvaking av fugl og fisk og også faktorar slik som lyd i havet, som WETS har god erfaring med. Partane har intensjon om å inngå ein langvarig samarbeidsavtale, som inkluderer prosjektsamarbeid og utveksling av personell.

Foto: Steve Masutani og Patrick Cross framfor Runde miljøsenter.