Hva skjer med sjøfuglene på Runde og langs kysten av Norge?

Stadig flere turister kommer til Runde for å oppleve og ta bilder av de vakre lundene. Disse spektakulære fuglene kommer inn fra havet om våren for å formere seg. Det paradoksale er imidlertid at samtidig som flere interesserer seg for dette, skjer det endringer i de marine økosystemene i havet som gjør at lundene har store problemer med å få frem unger. Lunden er bare én av i alt 6–7 sjøfuglarter som sliter med å reprodusere langs norskekysten. Situasjonen for krykkje, havhest og lomvi er også urovekkende. Er dette et resultat av naturlige svingninger? Eller er det en varig negativ trend? Hva vet vi? Hva er mulige forklaringer på det observerte? Dette vil fagfolk på fugl, hav og klima sette fokus på i et seminar på Runde Miljøsenter.

Tid og sted: Seminaret vil finne sted på Runde Miljøsenter og vare i 2 dager. Onsdag 9. april og torsdag 10. april.

Program for seminaret

Tema og probemstillinger knyttet til hver sesjon:

DAG 1:

I. KUNNSKAP OM SJØFUGL

Hva skjer med sjøfuglebestandene på Runde og langs kysten av Norge? I hvilke grad er de dramatiske endringene som skjer for flere av sjøfuglbestandene indikasjoner på mer dyptgripende endringer i havets økosystemer? Er disse endringene en konsekvens av naturlige svingninger eller menneskelig aktivitet i form av:

– Klimaendringer
– Fiskeriforvaltning
– Bifangst av sjøfugl
– Miljøgifter
– Petroleumsvirksomhet
– Utilsikted rømning av fremmede arter som mink etc.
– Mattilgang

Hva vet vi? Hva vet vi ikke ?

II. FORVALTNING

Hva kan vi gjøre med det vi vet eller ikke vet for at fiskeressursene og fuglefjellet som naturtype blir tilgjengelig for fremtidig generasjoner?

Eller: Hvordan bør fiskeressursene og sjøfuglbestandene forvaltes?

DAG 2:

III. FORMIDLING

Hvorfor formidle? Hvordan formidle?

Hvordan kan vi bidra til at opplevelser av fuglefjellet blir innfallsport til et videre natur – og økologiengasjement? Hvordan kan sjøfuglene som signalarter og fuglefjellet som karismatisk biotop brukes som en pedagogisk modell i formidlingen av disse viktige spørsmålene?

IV. VEIEN VIDERE

Hva slags sjøfuglrelatert forskning, overvåkning og formidling kan, eller bør, gjøres på Runde fremover?

Vennligst gi tilbakemelding om du/ dere kommer på seminaret innen mandag 31 mars.

Hilsen Runde Miljøsenter
Ved Michael Hundeide
Tlf: 46622828
e-post: m.t.hundeide@sum.uio.no

Program for seminaret