Havsulene i fuglefjellet brukar store mengder plast i reira sine. Foto: Bård Øyvind Bredesen

Før fuglane kjem ryddar vi – også i år! AVLYST!

Situasjonen med Korona viruset er i rask utvikling og det er berre tidspørsmål før også vår region blir ramma.
Ved Runde Miljøsenter (RMS) er vi opptatt av å forebygge smittespreiing og vi må derfor sette i verk tiltak.
Etter råd og pålegg frå myndigheitene blir det blir sett i gang til tiltak i kommuner, andre offentlege institusjonar slik universitet. Det er også sett i verk tiltak i ei rekkje og private bedrifter.

Arrangement
Myndigheitene har sett inn tiltak og lagt inn avgrensingar på gjennomføring av offentlege arrangement. Det er også utarbeidd rutinar for risikovurdering ved gjennomføring av arrangement.
RMS har gjennomført risiko vurdering i tråd med Folkehelseinstituttet sin retningsliner.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#planlegging-og-risikovurdering

Som eit forebyggande tiltak har Runde Miljøsenter bestemt seg for å utsetje strandryddarksjonen på Runde den 14. g 15. mars til seinare.
RMS har laga program for søndagsforedrag med åpen kafé for vårsesongen. Alle slike arrangement vil bli avlyst fram til påske.

Informasjon frå helse myndigheitene
Helsemyndigheitene sender jamleg ut oppdatert informasjon om situasjonen.
Fakta og råd finn du her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

14. mars arrangerer Runde Miljøsenter, Runde Grendalag, og Hold Norge rent i lag med, Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, Statens naturoppsyn, Norsk Ornitologisk Forening og Skjergardstenesta v/Sunnmøre Friluftsråd ein ryddedugnad for å rydde øya før fuglane kjem.

Vinterstormar og springflo skyl ikkje berre tang og tare opp på strendene. Med seg har havet også store mengder med plast og anna søppel som endar opp der sjøfuglane ferdast når dei er her hjå oss. Mange vert overraska når dei ser kor mykje plast det er i reira til havsulene. Tauverk, garnrestar og delar av trålposar utgjer ein stor del av reirmaterialet deira.

Men plasten i havet har også andre konsekvensar – fugl set seg fast i garn og druknar, eller spis små plastbitar som skadar magen eller fyller den opp slik at fuglane svelt ihel. Store plastbitar vert brotne ned til mikro- og nanoplast som kan gå over i vevet til dyra, bli oppkonsentrert gjennom næringskjeda og ende på tallerkenane våre.

Strandrydding er eit av dei mest effektive tiltaka vi kan gjere for å reinse havet for plast, fordi vi forhindrar at søppelet blir malt opp i fjøra eller blir drege med attende til havet ved neste storm. 

Stad: Runde Miljøsenter
Dato: 14. mars
Ope: 11:00 - 15:00

Følg hendinga på Facebook.

Program for dagen

Kl. 11:00 Pippip Ferner opnar dugnaden
Kl. 11:15 Praktisk info om dagen
Kl. 11:25 Alle reiser ut på rydding/båttur
Kl. 14:00 Rydding slutt, Pippip Ferner viser fram utstillinga si
Kl. 14:15 Oppsummering av dagens rydding, servering av sveler og kaffi
Kl. 14:30 Høgtlesing med Ina Giske frå «Sjøhesten Hippo og plasten i havet»
Kl. 15:00 Vel heim!
Dei som har lyst blir igjen til nettverkssamling 🙂

Vi legg opp til ei enkel servering for dei frivillige som ryddar. 

Les meir om Pippip og Ina her (PDF)

Les meir om utstilling og føredrag sundag 15 mars med Pippip Ferner her

Lyst til å vere med på ei viktig sak?

Ingen kan rydde alt, men saman får vi til mykje. I 2018 rydda ca. 80 frivillige 1,7 tonn søppel på Runde på berre nokre få timar. Alle bidrag monnar og alle kan vere med, store som små!

I år vert Før fuglane kjem arrangert 14. mars på Runde Miljøsenter. Ryddedugnaden vert opna av kunstnaren Pippip Ferner, og du kan få en sniktitt på utstilliga hennar «Plastic Revisited» som vert opna 15. mars. Det vil bli servert mat og etter aksjonen blir det litt søtt. Ina Giske vil lese høgt frå den nye boka si «Sjøhesten Hippo og Plasten i Havet». For dei som ryddar blir det i tillegg høve til å bli med på båttur rundt fugleøya, om veret tilet det.

Så ta med familien til vakre Runde til ein meiningsfull dag, der dokke får bidra til ei viktig sak og lære meir om kvifor du kan utgjere ein forskjell.

Ynskjer fleire frivillige
Runde Miljøsenter oppmodar også klubbar om å kome å få med seg denne dagen. Dette er ein dag for store opplevingar og ny kunnskap. Er du dykkar, fotograf, kajakkar, speidar eller liknande, meld deg og klubben din til Louise Tackmann (louise@rundecentre.no)

Alle er velkomne til dugnad
Vi inviterer lokalbefolkning, politikarar, forskarar og alle andre som vil vere med til ein dag langs fjøra, der vi byd på noko å bite i, føredrag, høgtlesing og båttur.

Påmelding er ikkje naudsynt, det er berre å møte opp!
Følg også med på arrangementet på Facebook.

Nettverk
Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre samlar frivillige, næringar og offentlege mynde frå heile Sunnmøre i kampen mot marin forsøpling. Etter ryddedugnaden vert det høve til å bli igjen og diskutere erfaringar frå strandrydding med medlemmar i nettverket. Alle med interesse for saka er velkomne til å være med.

Om prosjektet: Før fuglane kjem

Prosjektet Før fuglane kjem er eit prosjekt som har som mål å rydde viktige hekkeområde for marin forsøpling før hekketida startar, og før ferdselsforbodet trer i kraft. Fuglevener har peika på at Strandryddedagen er lagt midt i hekkesesongen, og det er sjølvsagt ei utfordring. Fuglane er spesielt sårbare i eggleggings- og rugefasen. Snart kjem sjøfuglane attende til Runde for å hekke og vi ønsker å reinske øya for mest mogleg søppel før dei kjem.

Sjå her for meir informasjon om prosjektet Før fuglane kjem frå Hold Norge rent

Økonomiske støttespelarar for aksjonen
Aksjonen er finansiert av Hold Norge Rent og blir støtta av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.

Kontaktopplysingar

E-post: booking@rundecentre.no
Telefon: 7008 0800

Rundavegen 237
6096 Runde