Runderopet 2021: – Gjer sjøvegen til hovudvegen!

Rundesymposiet er eit todagars møte ved Runde miljøsenter med hovudtema, Havnasjonen Norge: Det grøne skiftet er blått»

I desse omgjevnadane har aktørar med kunnskap om eller interesse for havet og kyst no diskutert fleire viktige tema.

Særleg ei sak var alle samla om, nemleg at sjøvegen er vegen.

Rundesymposiet er årleg samlingsplass for akademia, næringsliv, organisasjonar og styresmakter med […]

Publisert av |31. august 2021|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Runderopet 2021: – Gjer sjøvegen til hovudvegen!|

Marinbiolog – ledige stilling

Marinebiolog

Runde Forsking AS ved Runde Miljøsenter har som oppgave å støtte & legge til rette for marin forsking. Vi utfører miljøundersøkingar og formidlarinformasjon om forskingsresultat og miljøtilstanden i sjøen med fokuspå kystnære område rundt Søre Sunnmøre / fugleøya Runde.Vi har no ledig to heiltids engasjementsstillingar, og søkjer etter initiativrike personar som ynskjer å arbeide […]

Publisert av |14. juli 2021|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Marinbiolog – ledige stilling|

Ny organisasjon for havtermisk energi – OTEA

Det vart  nyleg danna ein verdsomspennande organisasjon «OTEA» for å ivareta interesser og aktivitet knytt til havtermisk energi, OTEC (Ocean thermal energy conversion). OTEC er ein fornybar energiteknologi som utnyttar temperaturdifferansen mellom kaldt djupvatn og varmt overflatevatn i havet. Varmen i  overflatevatnet fordampar drivgassen i «varmepumpe» systemet. Denne gassen driv så ein turbogenerator som […]

Publisert av |4. februar 2021|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Ny organisasjon for havtermisk energi – OTEA|
  • Foto: Even Moland / Havforskingsinstituttet
    Permalink Foto: Even Moland / HavforskingsinstituttetGallery

    Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå havbotnen.

Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar og Even Moland har dykka ved Runde. Der plukka dei tare frå botnen i ei veke.

Les heile artikkelen her

Publisert av |11. oktober 2017|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell|

Forsking på sil (tobis)

Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien til sil langs Norskekysten ikkje kartlagt. RMS har i lag med Havforskingsinstituttet starta opp med kartlegging av sil ved Runde. Sidan silen grev seg ned i havbotnen (sandbotn) store delar av året er data […]

Publisert av |4. mai 2017|Forsking|Kommentarar avslått på Forsking på sil (tobis)|

Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie

Lars Golmen frå Runde Miljøsenter deltok med innlegg og i diskusjonar på eit fransk-nordisk seminar i Caen i Normandie 1. april 2017. Temaet var korleis få stimulert til utbygging av havenergi i Normandie, også hav-vind. Det er enno ingen utbygging av betydning i regionen, mens der er eit betydeleg potensiale.

På land er det berre nokre […]

Publisert av |3. mai 2017|Forsking|Kommentarar avslått på Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie|
  • Permalink Gallery

    Ny klyngeorganisasjon etter FoU-samarbeid mellom Noreg og Brasil

Ny klyngeorganisasjon etter FoU-samarbeid mellom Noreg og Brasil

Runde Miljøsenter AS, Innovasjon Norge og Forskingsrådet har arrangert ein workshop i samarbeid med forskingsrådet i Brasil (FINEP) for å skape eit samarbeid for bedrifter og forskingsinstitusjonar som driv med kartlegging og miljøovervaking på djupt vatn.

På workshopen vart det bestemt å opprette ein klyngeorganisasjon i Brasil, der bedrifter og forskarar som held på med […]

Publisert av |10. februar 2017|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Ny klyngeorganisasjon etter FoU-samarbeid mellom Noreg og Brasil|

Bilateral opportunities with Brazil at deep-sea research

The workshop is a first step towards creating long-term collaboration connecting industrial subsea activities available to marine environmental researchers. The idea is to connect scientists from different countries and increase the value of deep-sea science.

This project plan is in line with Runde Environmental Centre’s overall purpose of making marine environmental data available to […]

Publisert av |6. januar 2017|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Bilateral opportunities with Brazil at deep-sea research|

Bølgjekraft og miljøverknadar

Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, «grøn» energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv miljøgevinst. Dei negative miljøaspekta som måtte eksistere, må imidlertid belysast og ivaretakast både gjennom forstudiar, modellering, overvaking og kunnskapsforvalting. Det vil vere tale om både generelle og anleggs-spesifikke/lokalitets-spesifikke miljøpåverknadar. Runde miljøsenter med Lars G. […]

Publisert av |12. november 2015|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Bølgjekraft og miljøverknadar|

Pressevising av marine grunnkart

Karta vart presenterte på Hareid Rådhus den 11. februar kl 1230. Sigrid Elvenes og Oddvar Longva frå NGU saman med representantar frå Runde Miljøsenter og kommunane tok del.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i gang med å utarbeide nye kart over sjøområda på Søre Sunnmøre. Karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har […]