Teknisk feil!
Vi beklagar, men bølgjevarslinga er mellombels ute av drift.

Bølgjevarsel for området rundt Runde

Runde Miljøsenter har i samarbeid med Meteorologisk Institutt laga ein bølgjemodell med høg oppløysing for området rund Runde. Nye varsel vert produsert to gongar for dag.

Varsla viser signifikant bølgjehøgd , ikkje maks. Dei største bølgjene er i snitt 1,8 gongar høgare enn den signifikante bølgjehøgda.    NB! Bølgjemodellen er førebels eit prøveprosjekt og kan innehalde feil i varsla. 

Bølgevarsel

Bølgjevarsel

Animasjon med bølgjevarsel time for time. Start spelaren med å klikke på trekanten nederst til venstre i filmspelaren. Filmspelar opnar i nytt vindauge.

Om bølgjer og bølgjemodellering

Bølgjestyrke og –retning er i første omgang eit resultat av vind, men òg terrenget (bathymetrien) påverkar. På djupt vatn spelar ikkje botnen noka rolle, men når djupta kjem ned i om lag ei halv bølgjelengd oppstår friksjon mot botnen som etter kvart tappar bølgjene for energi, samt kan avbøye dei (Får dei til å skifte retning, gjerne inn mot ei strand).

Ettersom dei lengste havbølgjene kan vere fleire hundre meter lange, er dette effektar som i høgste grad påverkar bølgjebiletet i kystnære strøk. Merk at bølgjer på sjøen er ei overlagring av mange ulike bølgjefrekvensar, og at bølgjelengda for kvart bølgjeelement (frekvens) då er normalt vesentleg lenger enn det ein visuelt observerer som avstanden mellom to bølgjetoppar.

Meteorologisk Institutt brukar to typar bølgjemodellar: WAM (WAve Model) for havområder og SWAN (Simulating WAves Nearshore) for kystområder. WAM-modellen har i områda nær kysten ei oppløysing på 4 km, medan SWAN har ei oppløysing på 500m. SWAN vert berre brukt i Trondheimsleia og i Boknafjorden. Les meir om desse modellane her (pdf).

Området rundt Runde har ein variert topografi. Runde Miljøsenter har her i samarbeid med Meteorologisk Institutt fått etablert SWAN-modellen med ei oppløysing på 200m. Dette gjev eit finmaska bilete av bølgjeforholda i området. Dette kan vere nyttig i samband med plassering og testing av bølgjekraft, men òg ha interesse for fiskarar og båtfolk som vurderer ein båttur rundt fuglefjellet. Vi har hittil brukt resultata til å lage bølgjekart for utvalde tidspunkt, samt ein animasjon som viser forventa bølgjehøgde i området over ein periode på 45 timar. Modellen vert køyrd to gongar i døgnet.

Modellen baserer seg på faste djupnedata (topografi) for området, og varierande vind- og bølgjedata på ytre rand. Bølgjespektra frå WAM vert importert på denne randa, medan vind i området kjem frå UM4, ein atmosfæremodell med 4km oppløysing. Desse data vert produsert av Meteorologisk Institutt to gongar i døgnet, og vert gjort tilgjengelege for oss. Denne prosessen tek Meteorologisk Institutt ca. 4-5 timar. Deretter brukar vi ca. 3 timar på SWAN-køyringa. Etter at SWAN-modellen har gjort seg ferdig, vert datafilene frå den henta inn i eit Pythonprogram som lagar bølgjekart for utvalde tidspunkt, samt ein animasjon over bølgjevarsel over heile 45 timars perioden.

Arkiv med eldre varsel kan ein finne her.

Eldre animasjonar, samt ulike filformat kan finnast her.