Blog

  • Permalink Gallery

    Nordisk samarbeid om tapte og attståande fiskereiskap på Runde

Nordisk samarbeid om tapte og attståande fiskereiskap på Runde

Garn som fiskerane har mista kan stå og fiske i årevis blir kalla Spøkelsesgarn. Det kan ta mange år før desse garna er blitt nedbrotne og blitt ein del av havbotnen. Fiskeridirektoratet som leiar dei nordiske samarbeidsprosjektet « Clean Nordic Oceans (CNO)», arrangerte ein tre dagars workshop på Runde om spøkelsesgarn og anna havforsøpling frå fiskeriverksemnda den 23. til 25. oktober. Fagpersonell frå Norge, Sverige, Finland, Danmark, Grønland, Island, Holland, Tyskland og USA tok del. På workshopen vart det presentert erfaringar frå utviklingsarbeid om korleis ein skal finne og ta opp igjen tapte fiskereiskaper og korleis ein skal i størst mulig grad gjenbruke materialet.

Clean Nordic Oceans (www.cnogear.org) er eit nordisk nettverk der nordiske land samarbeider for å dele kunnskap og erfaring om metodar og målingar for å redusere effekten på spøkelsesfisking som forureinar verdshava. Leiar for prosjektet er Gjermund Langedal frå Fiskeridirektoratet.

Tapte garn – ein ressurs eller eit berre eit tap?
Dei ulike representantane i nettverksgruppa var i tre dagar på Runde og diskuterte korleis ein skal dokumentere og registrere tapte fiskereiskaper i sjøen og om det er formålstenleg å ta dei opp frå havet?

Gruppa diskuterte også på om det er mogleg å resirkulere reiskap på ein god og økonomisk måte og er infrastruktur og logistikk på land god nok til å ta imot dette? Fiskereiskap er ofte av dårlig kvalitet og dette fører til at det blir vanskeleg å  resirkulere desse garna. På siste dagen diskuterte gruppa om det var mogleg å få til eit system der vi kan få dekka kunnskapshol og bygge opp eit varslingssystem hjå fritidsfiskarar.

Arbeidd med spøkelsesgarn sidan 80-talet.
Fiskeridirektoratet starta arbeid med oppreinsking av tapte garn heilt tilbake på 80 talet. Nils-Roar Hareide frå Runde Miljøsenter orienterte på seminaret erfaringar frå sitt arbeid med spøkelsesgarn i Nord-Atlanteren for ein del år sidan og kunne konkludere med at dette arbeidet er like aktuelt i dag som for 20 år sidan.

Resirkulering er utfordrande
Mykje av dei garna som er tapt er av for dårleg kvalitet og kan ikkje bli brukt om att eller resirkulert.  Andrea Stolte frå WWF fortalde om testing av gjenbruk eller resirkulering av garn som dei tek opp av havet,  der dårleg tauverk øydelegg maskinene på land.

– Dei vert berre til mjuke og små uhandterlege fibrar, som ull på ein måte, og dei sett seg fast i maskinene og øydelegg dei, dette ikkje spesielt bra, seier Andra Stolte frå World Wildlife Fond (WWF).

Fiskegarnprodusentane er viktige
Nils-Roar meiner at vi må ikkje gløyme å involvere fiskarane  dei som produserer garna. Desse må vere med på å ta ansvar for å hindre at fiskereiskap blir mista eller dumpa.

Myndigheitene må utvikle eit regelverk for korleis garn skal ha eit liv frå vogge til grav? I regelverket bør det gå fram korleis dei som lagar nett kan lage garn som er lette å resirkulere? Kan dei designe eit garn med god kvalitet som er lett å gjenbruke eller resirkulere? Spør Hareide. Hareide meiner at dei er ein del av bilete her for å få til endringar.

Betre oversikt på i fritidsfiske
Fritidsfiske og rekreasjonsfiske har ikkje vore dokumentert på same måte som den kommersielle fiskerinæringa. Alle land har forskjellige måtar å registrere tapte fiskereiskap, men hittil har det ikkje vore fokus på fritidsfiskarar, og tala frå Norge viser at det vert plukka ein god del fiskeutstyr frå fritidsfiskarar.

Gruppa diskuterte også korleis ein skal auke kunnskapen om korleis ein aktørane på mest mulig vis kan  skal bruke fiskreiskap på ein ansvarlig måte. Det er vanskeleg å nå ut til alle som driv med fritidsfiske, med kunnskap om korleis handtere tapt utstyr. Vi må få til betre ordningar knytt til dette, seier Gjermund Langedal frå Fiskeridirektoratet.

– I Fiskeridirektoratet har vi hatt utfordringa om korleis kan vi få fritidsfiskarar til å varsle når dei mistar til dømes garn, krabbe- og hummarteiner, og vi trur vi har funne løysinga i form av ein app der fiskerane kan varsle direkte  til Fiskeridirektoratet. Appen (namn: fritidsfiske) ble lansert sommaren 2017 og har vært en suksess i samarbeid med Norges dykkerforbund og en del andre, avsluttar Langedal.

 

 

 

Publisert av |30. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Nordisk samarbeid om tapte og attståande fiskereiskap på Runde|

Besøk av Næringskomiteen

Besøk av Næringskomiteen 

Runde Miljøsenter fekk besøk av Næringskomiteen måndag 22.10. Nils-Roar Hareide og varaordførar Camilla Storøy ynskja komiteen og dei besøkande varmt velkomen til Herøy og Sunnmøre.

Nils-Roar Hareide (dagleg leiar) fortalde Næringskomiteen at vi treng også forsking i distrikta, ikkje berre i Oslo, Bergen og Trondheim.

- Det vi har er småpengar, men likevel driv vi med svært verdfull forsking, seier Hareide og håpar på politikarane og styresmaktene også forstår at vi har alt å tene som nasjon på at vi har levande forskingssenter også i distrikta.

Næringskomiteen sitt arbeidsområde er nærings-, industri- og handelsverksemd, skipsfart, statleg eigarskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Les meir om besøket i nett.no eller Sunnmørsposten.

Publisert av |24. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Besøk av Næringskomiteen|

Nebbkval funnen i Goksøyra er undersøkt

Runde Miljøsenter har hatt besøk av marinbiolog Cristoph Noever (UiB) som var her å undersøkte nebbkvalen som vart funnen i Goksøyra.

– Han har med anna nytta vårt laboratorium for å kikke nærare på funnet. Vi er stolte av å kunne tilby slike lokaler for forskarar som kjem på besøk – i dette tilfelle Cristoph, seier kommunikasjonsrådgivar Charlotte Hauge

Nebbkvalen hadde lite plast i seg, men mykje nebb frå akkar.

Ta gjerne kontakt med oss viss de finn stranda kvalar. Cristoph Noever og Nils-Roar Hareide undersøker gjerne.

(Viltnemnda har fått beskjed og vil ta seg av handteringa av den stranda kvalen).

Lokalavisa Vestlandsnytt dekka saka, den kan du lese her.

Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Publisert av |21. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Nebbkval funnen i Goksøyra er undersøkt|

Meeting at the Rio Oil and Gas Exhibition

Through the Rio Oil and Gas exhibition and side events, we meet our DSEMCluster partners and discussed together, the perspectives and ways to the future of the collaboration between Brazil and Norway. The theme chosen for Rio Oil & Gas this year was “Turning challenges into opportunities”. REC participated in IN stand in the Norwegian Pavilion together with more 22 norwegian companies.

The marine biologist, Claudia Erber also join the III SEMINAR BRAZIL x NORUEGA, DIGITALIZATION SEMINAR, THE LAUNCH OF ENVIRONMENTAL ANP DATABASE and 7th Edition NORWEGIAN BRAZILIAN CHAMBER OF COMMERCE DINNER.

“it is an exciting and challenging time of the oil and gas market in Brazil and Norway. The Innovation Norway Pavilion was the perfect venue to REC get your first participation in the event, to get valuable input from networking with experienced norwegian companies and authorities.”

 

ROG2018_REPORT

Publisert av |15. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Meeting at the Rio Oil and Gas Exhibition|

Besøk frå Japan

Denne veka har Runde Miljøsenter hatt besøk frå Japan. Vår eigen Lars Golmen som er professor ved Tokyo University of Marine Science and Technology har hatt ei gruppe studentar og professorar på besøk dei siste to vekene.

– Fyrste veka var vi Bergen og besøkte ulike institusjonar der som har marin/maritim tilknyting og denne veka […]

Publisert av |29. september 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Besøk frå Japan|

Søndagskafé 9. september 2018

Velkomen til langopent søndagskafé på Runde Miljøsenter!

Søndag 9.september held vi ope frå kl 11:00 – 19:30.

Påmelding for organiserte aktivitetar gjer du her:

Aktivtetshelg i Fosnavåg


13:00 Skattejakt
14:00 Guida omvising, film og lunsj
18:30 Familiesuppe (husets fiskesuppe)

Vi serverer fiskesuppe og kjøttkaker i brun saus frå kl. 13 og dessert, kaker og ulike typer smørbrød heile dagen.

Aktiviteter for born:
Ringspel, teiknekrok og […]

Publisert av |3. september 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagskafé 9. september 2018|

Runde Miljøsenter på ONS-messa i Stavanger

Offshore Northern Seas (ONS) er ei viktig arena og møteplass for Runde Miljøsenter (RMS). Dagleg leiar Nils-Roar Hareide og marinbiolog Claudia Erber besøkte messa i Stavanger for å styrkebandet mellom RMS og bedriftspartnarar i Noreg-Brasil samarbeidet.

Claudia Erber deltok på ulike forelesingar på messa.

– Eg la merke til at under presentasjonane dei ulike forelesarane nytta […]

Publisert av |29. august 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Runde Miljøsenter på ONS-messa i Stavanger|

Pilotanlegg for svartvannshandsaming til Runde Miljøsenter

Utanfor Runde Miljøsenter er det etablert eit mobilt, containerbasert anlegg til mottak og behandling av svartvatn frå vakuumtoaletta ved senteret. Her er det fokus på gjenvinning av energi og næringsstoff frå avløpsvatn. Anlegget sitt kjerneelement er ein såkalt ABR-reaktor (anaerobic baffel reactor) som omdannar storparten av det organiske stoffet frå kloakken til biogass. Biogassen […]

Publisert av |24. august 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Pilotanlegg for svartvannshandsaming til Runde Miljøsenter|
  • Permalink Gallery

    Kunstnarar med fokus på marin forsøpling ved Runde Miljøsenter

Kunstnarar med fokus på marin forsøpling ved Runde Miljøsenter

Kunstnarane Astrid Runde Saxegaard og Samuel Olou har no satt i gang si veke med kreativitet på Runde. Dei arrangerer ein Artist Residence ved Runde Miljøsenter (RARe) for fokus på forsøpling av havet. Dei nyttar Runde Miljøsenter som base og vil ha utstilling komande fredag og laurdag.

I desse dagane skal dei samle inn materiale […]

Publisert av |25. juni 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Kunstnarar med fokus på marin forsøpling ved Runde Miljøsenter|

Naturfagekskursjon ved Runde Miljøsenter

24.mai var  elever frå fyrsteåret ved Ulstein Vidaregåande skule på naturfagdag ved Runde Miljøsenter.

Dei 125 elevane fekk testa seg i  dissekering av makrell, sjå Line prate om mikroplast på nrk.no, høyre og teste seg i fuglesong, sjå ulike fugleartar og fått sett eit utval av små og litt større dyr og insekt som lever […]

Publisert av |24. mai 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Naturfagekskursjon ved Runde Miljøsenter|