About Charlotte Hauge

This author has not yet filled in any details.
So far Charlotte Hauge has created 88 entries.

Alternativ julepynt på vårt juletre

Isabella Lang og Erika Jasiūnienė har rydda ein del i Mulevika i Herøy kommune.  Under ryddinga så fekk dei ein ide om å lage til eit juletre ved Runde Miljøsenter med funn frå staden.

Det syns vi på Runde Miljøsenter var ein slik god ide at vi hadde eit alternativt juleverkstad her på Runde, der strandryddararne fekk boltre seg innandørs (for ein gang skuld) og lage til juletrepynt.

Med nyvaska plast frå Mulevika og limpistol vart nye og kreative kreasjonar trylla fram.

Runde Miljøsenter sitt juletre kan alle sjå gjennom vindauget i fyrste etasje. Det skal stå heilt fram til vi skal ha arbeidsseminar om marin forsøpling i januar 2019.

Vestlandsnytt fekk også med seg den alternative verkstaden og publiserte nyhenda

Publisert av |12. desember 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Alternativ julepynt på vårt juletre|

Nyhendebrev frå Runde Miljøsenter

Nyhendebrev frå Runde Miljøsenter 

Viss du ynskjer å følgje med på kva vi arbeider med, så meld deg på vårt nyhendebrev. Nyhendebrevet kjem ut ein gang i månaden.

Meld deg på vårt nyhendebrev her

Arkiv: 

Nyhendebrev desember 2018
Nyhendebrev november 2018

Publisert av |11. desember 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Nyhendebrev frå Runde Miljøsenter|

Ei utfordring som krev innsats!

Problemet med plastforureining av havet har vist seg å vere mykje større enn nokon hadde sett føre seg og er no eit av dei største miljøproblema som verda står over for.  Sunnmørskysten er eit av dei områda som er hardast ramma. Ein del plast avfall  kjem frå lokale utslepp, men svært mykje kjem med kyststraumen frå det europeiske kontinentet og med Golfstraumen frå dei Bristiske Øyane og Nord-Amerika.

Det er ei kjempestor oppgåve å  kontinuerlig halde strendene våre reine for plastikk. Heldigvis har det vist seg at det er eit svært stort engasjement i lokalbefolkninga og det har kome i gang fleire oppryddingsaksjonar. Det er gjennomført ein kjempestor frivillig  innsats dei siste par åra, og utan innsatsen frå dei frivillige vil ein ikkje kunne greie å halde kysten rein for plast.

Det er derfor svært viktig å halde oppe motivasjonen til dei frivillige. Dei treng å kome samen med andre som ryddar og dei treng å diskutere og formidle erfaringane sine. Mange av dei frivillige har tileigna seg stor kunnskap. Denne kunnskapen er det viktig å ta i bruk. Til dømes er det svært viktig å kartlegge og dokumentere kvar plasten kjem frå og kjeldene til plastforureinga, slik at det kan settast inn tiltak.Under samarbeid med dei frivillige har det kome fram at det er eit behov for å kunne møte andre frivillige og utveksle erfaringar og ha eit fora der dei kan treffast, diskutere og dele kunnskap om funn.

Dei fleste har eige arbeid utanom som dei stettar og har ikkje dette som sitt daglege arbeid. Dei frivillige treng derfor oppfølging og motivasjon. Det er og av stor viktigheit å etablere ein møteplass der dei frivillige kan møte fagfolk og myndigheiter.

For å bidra til at ryddinga av plast langs Sunnmørskysten har Runde Miljøsenter saman med Sunnmøre Friluftsråd, tatt initiativ til å gjennomføre eit arbeidsseminar på Runde 12.-13. januar.

Mulevika i Herøy kommune

Mulevika har blitt plukka fleire gangar i 2018 - Isabella og Erika vil snakke meir om funna sine under sine frivillige tokt i område.

Foto: Erika Jasiūnienė


Hovudfoto: Jannicke Johnson. Ho var å rydda i Eiksund og fann mykje frå tida då tunellen vart til.

Publisert av |11. desember 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Ei utfordring som krev innsats!|

Arbeidsseminar marin forsøpling

Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar 

Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som plukkar marint avfall langs strendene på Sunnmøre.  


Frivillige har kunnskap som er viktig å dele og få fram. Derfor vil vi invitere eldsjelene som nyttar fritida si på dette arbeidet, samt små og store frivillige organisasjonar, til eit arbeidsseminar over to dagar der vi diskuterer funn og kva vi kan gjere vidare. Sidan dette arbeidsseminaret skal fungere og passe for frivillige, så legger vi det til ei helg.


Frivillige vil få arrangementet/seminaret dekka av vår sponsor Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Dato og tid

Laurdag 12. og søndag 13. januar frå lunsj til lunsj.  


Seminaret vårt er fullt! Ynskjer du å stå på venteliste, så send ein epost til charlotte@rundecentre.no

Frivillige, offentlege og private er velkomen! 

Vi vil med dette invitere Miljødirektoratet, Hold Norge rent, Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane og reinhaldsselskap til å kome å høyre på og delta i diskusjonen saman med ivrige strandryddarar.


Alle som ryddar strender kan melde seg på dette arrangementet og få dette dekka. Vi har maksimum 15 plassar for frivillige som vil delta og som vil overnatte til neste dag. Her er det fyrstemann til mølla. For dei som ikkje ynskjer å overnatte gjeld ikkje dette, men dei må melde seg inn som deltakar utan overnatting for å få vere med. Vi har totalt plass til 60 i dette arbeidsseminaret. 

Ei utfordring som krev innsats!

Problemet med plastforureining av havet har vist seg å vere mykje større enn nokon hadde sett føre seg og er no eit av dei største miljøproblema som verda står over for.  Sunnmørskysten er eit av dei områda som er hardast ramma. Ein del plast avfall  kjem frå lokale utslepp, men svært mykje kjem med kyststraumen frå det europeiske kontinentet og med Golfstraumen frå dei Bristiske Øyane og Nord-Amerika.

Det er ei kjempestor oppgåve å  kontinuerlig halde strendene våre reine for plastikk. Heldigvis har det vist seg at det er eit svært stort engasjement i lokalbefolkninga og det har kome i gang fleire oppryddingsaksjonar. Det er gjennomført ein kjempestor frivillig  innsats dei siste par åra, og utan innsatsen frå dei frivillige vil ein ikkje kunne greie å halde kysten rein for plast.

Det er derfor svært viktig å halde oppe motivasjonen til dei frivillige. Dei treng å kome samen med andre som ryddar og dei treng å diskutere og formidle erfaringane sine. Mange av dei frivillige har tileigna seg stor kunnskap. Denne kunnskapen er det viktig å ta i bruk. Til dømes er det svært viktig å kartlegge og dokumentere kvar plasten kjem frå og kjeldene til plastforureinga, slik at det kan settast inn tiltak.Under samarbeid med dei frivillige har det kome fram at det er eit behov for å kunne møte andre frivillige og utveksle erfaringar og ha eit fora der dei kan treffast, diskutere og dele kunnskap om funn.

Dei fleste har eige arbeid utanom som dei stettar og har ikkje dette som sitt daglege arbeid. Dei frivillige treng derfor oppfølging og motivasjon. Det er og av stor viktigheit å etablere ein møteplass der dei frivillige kan møte fagfolk og myndigheiter.

For å bidra til at ryddinga av plast langs Sunnmørskysten har Runde Miljøsenter saman med Sunnmøre Friluftsråd, tatt initiativ til å gjennomføre ein workshop på Runde 12.-13. januar.

Spørsmål om programmet?

Charlotte Hauge 

charlotte@rundecentre.no

tlf. +47 98107206


Lars Gustavsen

Praktiske spørsmål?

Lars Gustavsen

lars.gustavsen@rundecentre.no

tlf. +47 99 590 978

Travel to Runde

By car

Runde is a bit off the main roads and is easiest to get to by car. On Rv61 follow directions towards Fosnavåg onto Rv654. At Leinøya take right onto Fv18 and follow this road all the way to Runde.

By airplane

There are two airports nearby: Ålesund airport, Vigra and Ørsta-Volda airport, Hovden.

From Vigra you can take the bus to Valderøy and from there take the express boat to Hareid, or if you rent a car at the airport you can drive to Sulesund and take the car ferry to Hareid. From Hareid follow Rv61 south west in the direction of Runde. If you need a Taxi from Hareid contact Hareid Taxi at +47 70 09 24 93.

From Hovden you can rent a car and follow E39 a few hundred meters towards Volda, thereafter take Rv653 og Rv61 towards Runde. If you need a Taxi from Hovden contact Ørsta Taxi at +47 977 57 955.

By Hurtigruten

Torvik in Leinøya is port of call for Hurtigruten. From Torvik a taxi would take approx 25 minutes to take you to Runde. Contact Herøy Taxi on phone +47 70 08 86 63.

By public transport

For information on public transportation contact Trafikanten on phone +47 71 28 01 00 or visit the website for the public transport company FRAM. 

Stolt sponsor av frivilleg arbeid:

Publisert av |10. desember 2018|Aktivitet på senteret, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Arbeidsseminar marin forsøpling|
  • Permalink Gallery

    Runde Miljøsenter deltek i Det internasjonale rådet for havforsking som no får observatørstatus i FN.

Runde Miljøsenter deltek i Det internasjonale rådet for havforsking som no får observatørstatus i FN.

Det Internasjonale rådet for havforsking (ICES) fekk observatørstatus i FN si Generalforsamling  no i november 2018. http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/ICES_becomes_UN_observer.aspx

Runde miljøsenter v/Lars Golmen har i over 10 år delteke i arbeidsgrupper under ICES, og vil vere med vidare under den nye FN-statusen.

For Runde Miljøsenter er det nyttig å vere med i slike internasjonale fora. Det bidreg til utvida nettverk og nye oppgåver, og koplar RMS tettare opp mot det som skjer internasjonalt på tema Hav, seier Golmen. Til dømes er RMS med  på å utarbeide FN sin neste havrapport, World ocean assessment, som kjem i 2020. Sjå meir her: http://www.worldoceanassessment.org/

Styrka internasjonalt arbeid er også ein del av Møre og Romsdal Fylke sin strategi, som kan bli enno viktigare i samband med regionreforma.

ICES har sidan 1902 gitt vitskaplege råd om forvaltning av levande marine ressursar og det marine miljøet i det nordaustlige Atlanterhavet. Fiskerinæringa har god kjennskap til ICES ved at organisasjonen gjev tilrådingar om internasjonale kvotar og avgrensingar på fangst av viktige fiskeslag. Med sine 20 medlemsland, og sitt internasjonale nettverk med meir enn 5000 vitskapsfolk, har ICES tilgang til eit breitt spekter av vitskapleg forsking og analyse. Denne erfaringa og kompetansen er ICES nå klar til å stille til rådvelde for FNs viktige havarbeid, inkludert arbeidet med berekraftsmåla og arbeidet for å utvikle ein ny avtale om biodiversitet utanfor nasjonal jurisdiksjon.

For meir informasjon om ICES sjå www.ices.dk.

ICES var på Runde i april, les meir her: http://rundecentre.no/internasjonal-arbeidsgruppe-fra-ices-besoker-runde/

www.regjeringa.no ved statsministeren sitt kontor informerte om dette i førre veke (04.11.18) https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/ices_status/id2617909/


Publisert av |12. november 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Runde Miljøsenter deltek i Det internasjonale rådet for havforsking som no får observatørstatus i FN.|

Auka verdiskaping gjennom blågrønt forskingssamarbeid

Næringsutvikling gjennom blågrønt samarbeid er peika ut som eit viktig satsingsområde i Noreg. Møre og Romsdal har store mulegheiter gjennom tilgang på rike ressursar, stort biologisk mangfald og sterk lokalt og globalt næringsliv.

Nyleg var 24 forskarar frå Runde Miljøsenter, Møreforsking Ålesund og NORSØK samla på Runde for å arbeide fram gode prosjektidear i skjeringspunkta mellom hav og land.

Møre og Romsdal ein komplett verdikjede
Innafor blå sektor utgjer næringslivet i Møre og Romsdal ein komplett verdikjede. Regionen er ein viktig sjømateksportør i Noreg og knutepunktet for Noregs  havfiskeflåte og sjømatindustri. I fylket finn ein også landets viktigaste klynge innan maritim industri og leverandørindustri. Innan grøn sektor er vi eit stort landbruksfylke med 10 % av landets ku-, storfe-, geit og sauehold. Møre og Romsdal er også eit stort reiselivsfylke der turismen er basert på naturgitte føresetnader  med fjordar, øyer og fjell, i tillegg til  kulturlandskap og bygdesamfunn forma av eit aktivt landbruk og fiske.

Økologi og miljø i sentrum
Ein viktig faktor for utvikling av næringsliv og forsking er at ein i auka grad må ta omsyn til miljø og økologi. Gjennom samarbeid om forsking og næringsutvikling mellom blå og grøn sektor er muligheitene store for nye produkt, felles satsingar og løysingar på vegen mot eit meir berekraftig  samfunn.

Representantar frå næringa var med og ga innspel under samlinga. Desse blir tekne med vidare. 

Prosjektutviklinga blir finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og eigeninnsats frå dei tre forskingsmiljøa.

 

 

Publisert av |5. november 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Auka verdiskaping gjennom blågrønt forskingssamarbeid|
  • Permalink Gallery

    Nordisk samarbeid om tapte og attståande fiskereiskap på Runde

Nordisk samarbeid om tapte og attståande fiskereiskap på Runde

Garn som fiskerane har mista kan stå og fiske i årevis blir kalla Spøkelsesgarn. Det kan ta mange år før desse garna er blitt nedbrotne og blitt ein del av havbotnen. Fiskeridirektoratet som leiar dei nordiske samarbeidsprosjektet « Clean Nordic Oceans (CNO)», arrangerte ein tre dagars workshop på Runde om spøkelsesgarn og anna havforsøpling frå fiskeriverksemnda den 23. til 25. oktober. Fagpersonell frå Norge, Sverige, Finland, Danmark, Grønland, Island, Holland, Tyskland og USA tok del. På workshopen vart det presentert erfaringar frå utviklingsarbeid om korleis ein skal finne og ta opp igjen tapte fiskereiskaper og korleis ein skal i størst mulig grad gjenbruke materialet.

Clean Nordic Oceans (www.cnogear.org) er eit nordisk nettverk der nordiske land samarbeider for å dele kunnskap og erfaring om metodar og målingar for å redusere effekten på spøkelsesfisking som forureinar verdshava. Leiar for prosjektet er Gjermund Langedal frå Fiskeridirektoratet.

Tapte garn – ein ressurs eller eit berre eit tap?
Dei ulike representantane i nettverksgruppa var i tre dagar på Runde og diskuterte korleis ein skal dokumentere og registrere tapte fiskereiskaper i sjøen og om det er formålstenleg å ta dei opp frå havet?

Gruppa diskuterte også på om det er mogleg å resirkulere reiskap på ein god og økonomisk måte og er infrastruktur og logistikk på land god nok til å ta imot dette? Fiskereiskap er ofte av dårlig kvalitet og dette fører til at det blir vanskeleg å  resirkulere desse garna. På siste dagen diskuterte gruppa om det var mogleg å få til eit system der vi kan få dekka kunnskapshol og bygge opp eit varslingssystem hjå fritidsfiskarar.

Arbeidd med spøkelsesgarn sidan 80-talet.
Fiskeridirektoratet starta arbeid med oppreinsking av tapte garn heilt tilbake på 80 talet. Nils-Roar Hareide frå Runde Miljøsenter orienterte på seminaret erfaringar frå sitt arbeid med spøkelsesgarn i Nord-Atlanteren for ein del år sidan og kunne konkludere med at dette arbeidet er like aktuelt i dag som for 20 år sidan.

Resirkulering er utfordrande
Mykje av dei garna som er tapt er av for dårleg kvalitet og kan ikkje bli brukt om att eller resirkulert.  Andrea Stolte frå WWF fortalde om testing av gjenbruk eller resirkulering av garn som dei tek opp av havet,  der dårleg tauverk øydelegg maskinene på land.

– Dei vert berre til mjuke og små uhandterlege fibrar, som ull på ein måte, og dei sett seg fast i maskinene og øydelegg dei, dette ikkje spesielt bra, seier Andra Stolte frå World Wildlife Fond (WWF).

Fiskegarnprodusentane er viktige
Nils-Roar meiner at vi må ikkje gløyme å involvere fiskarane  dei som produserer garna. Desse må vere med på å ta ansvar for å hindre at fiskereiskap blir mista eller dumpa.

Myndigheitene må utvikle eit regelverk for korleis garn skal ha eit liv frå vogge til grav? I regelverket bør det gå fram korleis dei som lagar nett kan lage garn som er lette å resirkulere? Kan dei designe eit garn med god kvalitet som er lett å gjenbruke eller resirkulere? Spør Hareide. Hareide meiner at dei er ein del av bilete her for å få til endringar.

Betre oversikt på i fritidsfiske
Fritidsfiske og rekreasjonsfiske har ikkje vore dokumentert på same måte som den kommersielle fiskerinæringa. Alle land har forskjellige måtar å registrere tapte fiskereiskap, men hittil har det ikkje vore fokus på fritidsfiskarar, og tala frå Norge viser at det vert plukka ein god del fiskeutstyr frå fritidsfiskarar.

Gruppa diskuterte også korleis ein skal auke kunnskapen om korleis ein aktørane på mest mulig vis kan  skal bruke fiskreiskap på ein ansvarlig måte. Det er vanskeleg å nå ut til alle som driv med fritidsfiske, med kunnskap om korleis handtere tapt utstyr. Vi må få til betre ordningar knytt til dette, seier Gjermund Langedal frå Fiskeridirektoratet.

– I Fiskeridirektoratet har vi hatt utfordringa om korleis kan vi få fritidsfiskarar til å varsle når dei mistar til dømes garn, krabbe- og hummarteiner, og vi trur vi har funne løysinga i form av ein app der fiskerane kan varsle direkte  til Fiskeridirektoratet. Appen (namn: fritidsfiske) ble lansert sommaren 2017 og har vært en suksess i samarbeid med Norges dykkerforbund og en del andre, avsluttar Langedal.

 

 

 

Publisert av |30. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Nordisk samarbeid om tapte og attståande fiskereiskap på Runde|

Besøk av Næringskomiteen

Besøk av Næringskomiteen 

Runde Miljøsenter fekk besøk av Næringskomiteen måndag 22.10. Nils-Roar Hareide og varaordførar Camilla Storøy ynskja komiteen og dei besøkande varmt velkomen til Herøy og Sunnmøre.

Nils-Roar Hareide (dagleg leiar) fortalde Næringskomiteen at vi treng også forsking i distrikta, ikkje berre i Oslo, Bergen og Trondheim.

- Det vi har er småpengar, men likevel driv vi med svært verdfull forsking, seier Hareide og håpar på politikarane og styresmaktene også forstår at vi har alt å tene som nasjon på at vi har levande forskingssenter også i distrikta.

Næringskomiteen sitt arbeidsområde er nærings-, industri- og handelsverksemd, skipsfart, statleg eigarskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Les meir om besøket i nett.no eller Sunnmørsposten.

Publisert av |24. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Besøk av Næringskomiteen|

Nebbkval funnen i Goksøyra er undersøkt

Runde Miljøsenter har hatt besøk av marinbiolog Cristoph Noever (UiB) som var her å undersøkte nebbkvalen som vart funnen i Goksøyra.

– Han har med anna nytta vårt laboratorium for å kikke nærare på funnet. Vi er stolte av å kunne tilby slike lokaler for forskarar som kjem på besøk – i dette tilfelle Cristoph, seier kommunikasjonsrådgivar Charlotte Hauge

Nebbkvalen hadde lite plast i seg, men mykje nebb frå akkar.

Ta gjerne kontakt med oss viss de finn stranda kvalar. Cristoph Noever og Nils-Roar Hareide undersøker gjerne.

(Viltnemnda har fått beskjed og vil ta seg av handteringa av den stranda kvalen).

Lokalavisa Vestlandsnytt dekka saka, den kan du lese her.

Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Publisert av |21. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Nebbkval funnen i Goksøyra er undersøkt|

Meeting at the Rio Oil and Gas Exhibition

Through the Rio Oil and Gas exhibition and side events, we meet our DSEMCluster partners and discussed together, the perspectives and ways to the future of the collaboration between Brazil and Norway. The theme chosen for Rio Oil & Gas this year was “Turning challenges into opportunities”. REC participated in IN stand in the Norwegian Pavilion together with more 22 norwegian companies.

The marine biologist, Claudia Erber also join the III SEMINAR BRAZIL x NORUEGA, DIGITALIZATION SEMINAR, THE LAUNCH OF ENVIRONMENTAL ANP DATABASE and 7th Edition NORWEGIAN BRAZILIAN CHAMBER OF COMMERCE DINNER.

“it is an exciting and challenging time of the oil and gas market in Brazil and Norway. The Innovation Norway Pavilion was the perfect venue to REC get your first participation in the event, to get valuable input from networking with experienced norwegian companies and authorities.”

 

ROG2018_REPORT

Publisert av |15. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Meeting at the Rio Oil and Gas Exhibition|