For Runde Miljøsenter er arrangementet Nor-Shipping 2017 viktig for nettverksbygging med profesjonelle frå ulike sektorar av norsk og brasiliansk offshoreindustri. På Ocean Industry Podium Brasil vart det interessante diskusjonar om erfaringsbasert kunnskap og nye perspektiv for å forbetre partnarskapet mellom Brasil og Noreg. Norges olje- og energiministar Terje Søviknes og minister for handel og fiskeri, Dilek Ayhan, var til stade på seminaret for å bevise den norske regjeringa si betydning for det bilaterale samarbeidet til Brasil. Til tross for den kritiske olje- og gasskrisa er alle einige om at den beste måten å møte utfordringane på er å skape rom til å møtast, stimulere innovativ tenking, koordinere og legge til rette for nye etableringar. Runde Miljøsenter sitt prosjekt om overvaking av djuphavet sitt miljø (Deep Sea Consortium Project) vil nytte informasjonen og erfaringa frå arrangementet for å bygge vidare på strategiar i synergi med de nye trendane i offshoreindustrien.
The event Nor-Shipping2017 was an important opportunity for networking with the professionals from different sectors of the Norwegian and Brazilian offshore industry. During the Ocean Industry Podium Brazil, interesting discussion about lesson learned with the experience, and the new perspectives for improve the partnership between Brazil and Norway was presented. Norway´s minister of Oil and Energy, Terje Søviknes, and Deputy Minister of Trade and Fisheries, Dilek Ayhan, were present at the seminar to prove the importance given by the Norwegian government to the bilateral relations with Brazil. Despite the critical oil and gas crises, all speakers agree that the best way to face the challenges is to meet, to stimulate innovative thinking, coordinate and facilitate new business. Our DeepSea Environment Monitoring Cluster will take advantage of the information from the event to create strategies in synergy with the new trends of the offshore industry.