Norge skal bli best på hav: PROSJEKT DET DIGITALE HAVROM Regjeringen vil styrke den grunnleggende kunnskapen om havet og vil at Norge skal bli best på hav (Havstrategi 2017). Prosjekt Det Digitale Havrom er en nasjonal infrastruktursatsing for å få mer kunnskap om havet og for å teste marine og maritim teknologi. Breisundet på Sunnmøre er et unikt og helhetlig havrom i miniatyr der storhavet møter fjordene og er allerede et av de best instrumenterte havområdene langs norskekysten. Statens Vegvesen har investert for over 100 millioner kroner i vindtårn og oseanografiske målebøyer i forbindelse med planlegging av bru over Breisundet («Hafast»). Med ytterligere instrumentering vil Breisundet kunne bli et full-skala havlaboratorium som verden trolig aldri før har sett maken ti Et full-skala havlaboratorium vil fremme forskning og kunnskap om havet og danne grunnlag for bedre skipskrog, skipsutstyr, mærer og andre installasjoner i havet med mindre energiforbruk, bedre materialvalg, bedre design, mindre støy, bedre sikkerhet og mer presis dokumentasjon. Faktiske målinger i havet vil gi grunnlag for mer presis simulering og modelltesting av skip og utstyr. Meteorologene vil kunne forbedre sine modeller for varsling av vind, bølger og vær. Marine og maritim næring står sterkt i regionen, og nærmere 30 bedrifter er med som partnere i prosjektet. Prosjekt Det Digitale Havrom vil kunne legge til rette for nye arbeidsplasser i havnæringene. For å nå målsettingen om at Norge skal bli best på hav, vil regjeringen styrke den grunnleggende kunnskapen om havet, videreføre og styrke kunnskaps- og teknologiutvikling i dagens havnæringer, styrke samarbeidet på tvers av næringer og fagmiljø. Prosjektet Det Digitale Havrom er på mange måter en konkret oppfølging av Regjeringens Havstrategi. De som står bak det digitale Havrom er NTNU og Runde Miljøsenter. Kontaktperson: Nils Roar Hareide, Runde Miljøsenter, mobil: 412 91 107, e-post: nilsroar@rundecentre.no og Hans Petter Hildre, NTNU, mobil: 959 93 659, e-post: hans.p.hildre@ntnu.no   Meir informasjon: det-digitale-havrom